PAPNA.ir ...

کاتال تلگرام

گزارش ویژه مالیات بر ارزش افزوده چاپخانه داران

خبرهای مختلفی دراین چند روز از روش محاسبات مالیات بر ارزش افزوده تا بخشش و اقساطی کردن نوشته و شنیده شد.

آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران با هماهنگی های صورت گرفته دو نشتست با مدیران کل مالیات بر ارزش افزوده، معاونت حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ریاست اتحادیه چاپخانه دران تهران که خود از کارشناسان شاخص این بخش است صورت داده است.

شرح کامل مصاحبه ها از روز شنبه در این شبکه خبری منتشر خواهد شد؛ اما چند نکته قابل توجه پیش از انتشار شرح موضوع ، به گواه مدیران کل اداره مالیات اتحادیه چاپخانه داران تهران و شخص ایرج علینقی با پیگیری های بسیار زیاد بخشش قابل توجه ای برای اعاض کسب نموده است و به گفته آقای مسیح این پیگیری ها تا ایجاد کارگروه ویژه برای بررسی تخصصی روند مالیات چاپخانه داران یش رفته است.

همچنین مسیح افزود: در تمام اصنف کشور هیچ صنفی به اندازه اتحادیه چالپخانه داران تهران و آقای ایرج علینقی پیگیر نبوده اند.

از زمان ریاست ایرج استاد علینقی در اتحادیه چاپخانه داران روند پیگیری امور مالیات بصورت بسیار موفقی پیش رفته است، این اتحادیه در آذر ماه گذشته از بخشش 60درصدی جرایم و اقساطی کردن آن نیز خبر داده بود که با پیگیری های این آژانس خبری شاهد افزایش معدل بخشش تا سقف 90 درصد بودیم.

اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی

نظر خود را بیان کنید